Oman Botanic Garden
A JOURNEY THROUGH THE HEART OF OMAN

Resignation Cermony

kjhdfklsmb;l,dxzL,bv,.cvxmb;vszmkf:VLmxcz.jvlsk;\mv.,cxmzv.ksam;dm’;bkljf’;lks\b;vlzmvalskdm;vlka;flmbv\;kl

OBG